Lávka přes plavební komoru

final
Aktualizováno: 16.04.2021

Předmětem veřejné zakázky je novostavba lávky pro pěší přes řeku Labe a plavební komoru. Lávka je firmou PONTEX, spol. s r.o. navržena jako ocelová jedenáctipolová příhradová konstrukce. Mostovka je tvořena podélným pásem a příčníky, pochozí vrstvu tvoří ocelové rošty. Chodníky mezi novou lávkou a stávajícím chodníkem a zpevněnou plochou jsou na straně Zálabí asfaltové, na straně do centra města z kamenné dlažby. Součástí předmětu veřejné zakázky je i osvětlení lávky, jehož provedení muselo být v průběhu výstavby oproti projektu modifikováno.  

 

4/2017 - zadání zpracování studie firmě Pontex, spol. s r.o.

4/2018 - uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace s firmou Pontex, spol. s r.o.  

4/2019 - vydání stavebního povolení

6/2019 - vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

3/2019 - podání žádosti o příspěvek od SFDI

6/2019 - schválení příspěvku od SFDI v maximální výši 22,4 milionu korun včetně DPH 

8/2019 - opětovné vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

11/2019 - schválení navýšení příspěvku od SFDI, nově v maximální výši 30 milionů korun včetně DPH 

11/2019 - podpis smlouvy se zhotovitelem 

1/2020 - předání staveniště

3/2020 -  uzavření smlouvy se SFDI na poskytnutí příspěvku

9/2020 - předání a převzetí díla s nedodělkem (schodiště)

9/2020 - povoleno předčasné užívání stavby

10/2020 - předání a převzetí dokončeného díla

12/2020 - kolaudace stavby

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325501203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Předpokládaná hodnota dle PD: 13 516 618 Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 25 877 529 Kč bez DPH

Dotace - příspěvek SFDI ve výši 100% uznatelných nákladů

 

Předpokládaný termín dokončení: září 2020

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Předčasné užívání stavby
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.