Lávka přes Labe

návrh
Aktualizováno: 15.07.2021

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. V krajních částech lávky mimo oblouk je mostovka podepřena pomocí mezilehlých pilířů a uložena na opěrách. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úprava zpevněných ploch u opěr a na levém břehu Labe, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, osvětlení lávky a oblouku a další terénní a vegetační úprav. 

 

6-10/2018 - architektonická soutěž o návrh podoby lávky

1/2019 - podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace s autorem vítězného návrhu

6/2019 - odevzdána projektová dokumentace pro stavební řízení

12/2019 - pravomocné Společné povolení stavby Lávka přes Labe v Nymburce

12/2019 - odevzdána prováděcí dokumentace stavby

 

1/2020 - podání žádosti o příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury

2/2020 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele

4/2020 - schválení žádosti o příspěvek od SFDI

6/2020 - výběr zhotovitele formou elektronické aukce

7/2020 - podpis smlouvy se zhotovitelem firmou HOCHTIEF CZ

9/2020 - předání staveniště

10/2020 - zahájení bouracích prací stávajících podpěr

10/2020 - uzavření dodatku smlouvy č. 1 - změna seznamu poddodavatelů

11/2020 - výstavba podpěr Lávky na březích Labe

12/2020 - dokončení výstavby podpěr Lávky na březích Labe, příprava rampy pro montáž oblouků Lávky

12/2020 - zahájení výroby ocelové konstrukce Lávky

 

1/2021 - zahájení výstavby ostatních podpěr Lávky

3/2021 - uzavření dodatku smlouvy č. 2 - změna termínu dokončení 23. 10. 2021

5/2021 - transport ocelové kontrukce ze Sokolova 

6/2021 - uzavření dodatku smlouvy č. 3 - změna termínu dokončení 7. 11. 2021

6/2021 - naložení mostovky s oblouky na loď 

6/2021 - přesun konstrukce středního pole 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Bc. Zuzana Nekovářová
tel: 325501252, zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Předpokládaná hodnota dle PD: 105 180 736 Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla: 104 949 961 Kč bez DPH

Dotace - příspěvek SFDI ve výši 100% uznatelných nákladů 

 

Předpokládaný termín dokončení: 7. listopad 2021

Stav Projektu

Zahájeno
Soutěž o návrh
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Podpis smlouvy
Příprava předání staveniště
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.