Ulice Pražská – chodník

původní stav
Aktualizováno: 14.06.2021

Výstavba bezpečného propojení cyklostezky, železničního přejezdu a stávajícího chodníku v ulici Pražská. Samotnému projektu předcházel odkup pozemku od Pivovaru Nymburk, s. r. o.. Nový dva metry široký chodník s bezbariérovým přístupem bude osazen novým veřejným osvětlením. Prováděcí firma odstraní stávající oplocení areálu pivovaru a znovu postaví nové. Provede práce, založení obrubníků, položí jednotlivé konstrukční vrstvy a kabely pro veřejné osvětlení. Upraven bude i stávající asfaltový povrch v prostoru železničního přejezdu i pivovarní vlečky. Celá akce probíhá v součinnosti se Správou železnic, která se jako investor podílí na stavebních úpravách zabezpečovacího zařízení. 

 

11/2017 - podpis smlouvy na zpracování PD

3/2019 - odkup pozemku nutného pro vybudování chodníku

2/2020 – dokončení projektové dokumentace

1/2020 – vydání stavebního povolení

12/2019 – zařazení akce do rozpočtu města 2020

6/2020 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

7/2020 – vybrán zhotovitel

7/2020 – podpis smlouvy se zhotovitelem

8/2020 – zahájení prací

11/2020 - ukončení prací

6/2021 - závěrečná kontrolní prohlídka a vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Ing. Iveta Žemlová
tel: 325501203, iveta.zemlova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:
  • Předpokládaná hodnota dle PD: 1 259 694 Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 1 152 386,​​​​- Kč bez DPH 

Název zhotovitele: AVE Kolín s.r.o., Kolín 

Předpokládaný termín dokončení: listopad 2020

Dokumenty

Stav Projektu

Zahájeno
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.