Sídliště Jankovice - I. Etapa

I. etapa
Aktualizováno: 26.07.2021

Sídliště Jankovice nacházející se v severozápadní části katastrálního území města Nymburk, patří mezi nejstarší sídliště v našem městě. Bydlí zde přes 3 tisíce Nymburáků. Celková revitalizace je rozdělena do pěti etap, nyní se začalo s realizací té první.

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace, chodníků a doplnění parkovacích míst, která se jeví v současné době jako nezbytně nutná. Součástí předmětu zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Právě návrhu zeleně byla u tohoto projektu věnována velká péče. Káceny jsou pouze nezbytně nutné kusy stromů, oproti tomu mnohonásobně větší počet zeleně bude vysazen.

Cílem revitalizace je zvelebit sídliště Jankovice, aby pro místní obyvatele bylo atraktivním, moderním a příjemným místem pro život.

 

12/2016 – podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace

2/2017 – odevzdány 2. variantní návrhy řešení lokality

8/2017 – objednávka architektonické studie lokality

11/2017 – připomínkování PD Atelierem urbanismu

8-9/2018 – změny projektové dokumentace (teplovod)

9/2019 – vydání stavebního povolení

12/2019 – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

3/2020 – výběr zhotovitele elektronickou aukcí (předpokládaná cena ponížena o 2,9 milionu)

5/2020 – zahájení prací

7/2020 - uzavření dodatku smlouvy se zhotovitelem č.1 - cena 17.873.983,- Kč bez DPH

10/2020 – dokončena část ulice Sadová a ulice Růžová

12/2020 - uzavření dodatku smlouvy se zhotovitelem č.2 - cena 17.355.096,- Kč bez DPH

12/2020 - prodloužen termín předání stavby do 15.1.2021

1/2021 - 15.1.2021 zahájeno přejímací řízení stavby

3/2021 - uzavření dodatku smlouvy se zhotovitelem č.3 - cena 17.002.944,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Bc. Zuzana Nekovářová
tel: 325501252, zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové 

  • Předpokládaná hodnota dle PD: 19.984.284,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 17.580.000,- Kč bez DPH 

Stavbyvedoucí:
Jiří Hofmann
tel: 602616581, jiri.hoffman@sovis.as

Předpokládaný termín dokončení: prosinec 2020

Stav Projektu

Zahájeno
Záměr/studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Kolaudace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.