Základní informace k volbám do zastupitelstva obce

Právní předpisy na úseku voleb

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"),
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"),
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích").
Počet členů Zastupitelstva města Nymburka na volební období 2018 – 2022 činí 21 členů a bylo schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Nymburka usnesením č. 12 (zde) dne 25.04.2018.
Mapa a přehled volebních okrsků – Nymburk ZDE
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách mohou být volební stranou:

  • registrované politické stranypolitická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,
  • nezávislí kandidáti,
  • sdružení nezávislých kandidátů nebo
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.
Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) až i) zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny stanoví Ministerstvo vnitra v příloze č. 1 vyhlášky jako vzor č. 6.
Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6.
Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu o volbách, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby.
Ačkoliv vzor petice není zákonem stanoven, musí petiční listina vždy obsahovat v záhlaví a na každé její další straně následující údaje:

  • název volební strany
  • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje,
  • rok konání voleb.
Petiční listina dále obsahuje podpisy voličů, u kterých musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Nebudou-li údaje podepsaných voličů kompletní, nelze jejich hlasy pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Podepisovat se na petici mohou jen voliči (viz ust. § 4 odst. 1 zákona o volbách). Podpisy na petici je možno sbírat i před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí, je však třeba počítat s tím, že kandidátní listiny spolu s přílohami jsou přezkoumávány až ve lhůtě 66 - 60 dnů přede dnem voleb (nikoliv dříve) a údaje týkající se voličů, jež jsou uvedeny na petici, musí být platné v době, kdy je registrační úřad přezkoumává. Pokud v průběhu přezkoumávání některý z údajů není platný, nebude podpis dotyčného voliče započítán do potřebného celkového počtu. Je proto vhodné při sbírání podpisů počítat s jistou rezervou.
Kandidátní listina spolu s vlastnoručně podepsaným prohlášením kandidáta, peticí a podpisy voličů podporujícími kandidaturu volební strany se podává registračnímu úřadu, a to dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin).
Volič - cizinec
V komunálních volbách mohou volit také cizinci, pokud jsou v obci přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu a právo volit jim přiznává mezinárodní úmluva (občané EU). Tito voliči musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Vzor žádosti naleznete zde.