Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru: PhDr. Michaela Havelková, Ph.D.
E-mail: zivotni@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Odbor životního prostředí působí jako orgán státní správy v přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské správy, ochrany zvířat proti týrání, odpadů a ochrany ovzduší. Tuto činnost vykonává v rámci kompetencí svěřených mu speciálními zákony jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Základní náplň činností odboru životního prostředí při výkonu státní správy, vyplývající ze speciálních zákonů v oblasti životního prostředí
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdější předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 výše uvedeného zákona,
 • kontroluje dodržování povinností podle výše uvedeného zákona,
 • ukládá provozovatelům (fyzickým osobám) stacionárních zdrojů v přiměřené lhůtě opatření k zjednání nápravy, v případě neprovedení nápravných opatření rozhoduje o zastavení provozu stacionárního zdroje,
 • ukládá provozovatelům (právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám) stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 výše uvedeného zákona v přiměřené lhůtě opatření k zjednání nápravy, v případě neprovedení nápravných opatření rozhoduje o zastavení provozu stacionárního zdroje,
 • projednává přestupky,
 • projednává jiné správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 výše uvedeného zákona.

Jako obecní úřad

 • na základě žádosti krajského úřadu vydává vyjádření k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 výše uvedeného zákona pro řízení podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností pokud nepřesahují správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • rozhoduje o podmínkách dopravy po cizích pozemcích,
 • rozhoduje o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu,
 • vykonává dozor nad dodržováním zákonů, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích, povoluje pro vědecké účely, pro výcvik a zkoušky loveckých psů a dravců lov některých druhů zvěře mimo dobu jejího lovu, nařizuje na žádost uživatele honitby v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby,
 • povoluje vypouštění zvěře do prostoru honitby,
 • vydává stanoviska k lovu zvěře spárkaté, pro kterou nejsou normované stavy,
 • rozhoduje o snížení stavu zvěře nebo případném zrušení jejího chovu,
 • vydává a vede evidenci plomb na zvěř,
 • rozhoduje o uznání honitby a současně o minimálních a normovaných stavech zvěře v této honitbě včetně jakostní třídy honitby,
 • provádí registraci honebních společenstev a vede rejstřík honebních společenstev,
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž,
 • vydává a odebírá lovecké lístky,
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, v případě nutnosti rozhoduje o omezení užívání honitby.
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti,
 • vydává a odebírá rybářské lístky.
 • projednává přestupky a správní delikty.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů,
 • rozhoduje o omezení nebo zákazu rušivé činnosti jež vede nebo by mohla vést k ohrožení všech druhů rostlin a živočichů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhu, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému jehož jsou součástí,
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a rozšíření kříženců do krajiny,
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
 • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami,
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin v případě, že kácení je prováděno z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů prováděných při správě toků, při odstraňování dřevin v ochranných pásmech zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a z důvodů zdravotních, dále při kácení dřevin je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu,
 • požaduje údaje o paleontologických nálezech a žádá o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům,
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy pro území s dočasně nebo nepředvídatelným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů a též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních,
 • může vyzvat držitele zvláště chráněných druhů živočichů, ptáků nebo rostlin k prokázání totožnosti a dále k prokázání zákonného původu těchto živočichů, ptáků nebo rostlin,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu v případě poškození, zničení nebo nedovoleně změnění části přírody a krajiny, pokud to je možné a účelné. V případě, že to není možné a účelné může uložit přiměřená náhradní opatření,
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability.

Jako pověřený obecní úřad

S výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem:

 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu, vydává souhlas s ošetřováním památných stromů.

Jako obecní úřad

 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • s výjimkou národních parků a jejich ochranných pásem vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinnosti uvedených v § 3 odst. 1 a odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jim vydaného souhlasu,
 • kontroluje plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 a odst. 4 až 6, podmínek jim vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací, a jim uloženého opatření k nápravě,
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud jejich trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fond, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,
 • rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • projednává správní delikty,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha.
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • projednává ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty týkající výskytu a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy, a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.

Jako obecní úřad

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • projednává opatření k ochraně včel s osobami, které chtějí použít přípravky na ochranu porostů,
 • vyhlašuje leteckou aplikaci přípravků na ošetření porostů.
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností dopadů,
 • může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
 • zasílá ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle zákona o odpadech, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci,
 • ukládá fyzickým osobám a právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za přestupky dle tohoto zákona, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
 • vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
 • vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona,
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Jako obecní úřad

 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem,
 • mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek, současně může stanovit opatření pro zjednání nápravy.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, a toto povolení mění a ruší,
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • vydává povolení k některým činnostem (vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranným pásmech vodních zdrojů, zasypávání odstavených ramen vodních toků, vrácení vodního toku do původního koryta, ukládání těžebního odpadu do povrchových vod),
 • vydává stavební povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich využívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění,
 • vydává souhlas k ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry (např. stavby a zařízení na pozemcích na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, stavby do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku), ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,
 • vydává vyjádření tomu, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod,
 • stanovuje, ruší nebo mění ochranné pásma vodních zdrojů,
 • schvaluje plán havarijních opatření,
 • řídí práce při zneškodňování havárií,
 • ukládá tomu, kdo porušil povinnost při ochraně povrchových nebo podzemních vod k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod nápravná opatření,
 • rozhoduje v pochybnostech a hranici koryta vodního toku,
 • ukládá vlastníkovi vodního díla povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád vodního díla,
 • zařazuje vodní díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
 • zajišťuje v období mimo povodeň ochranu před povodněmi na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • provádí dozor nad dodržováním zákona ve vodním hospodářství,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům.

Jako obecní úřad

 • upravuje, omezuje, případně zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami,
 • zajišťuje v období mimo povodeň ochranu před povodněmi na území správního obvodu obce,
 • je povodňovým orgánem na území obce v době povodní.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • schvaluje kanalizační řády,
 • zajišťuje soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností,
 • zpracovává údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
 • rozhoduje o povinnostech veřejné služby,
 • rozhoduje o vydání opatření obecné povahy dle § 15 odst. 4 až 6.

Jako obecní úřad

 • ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci,
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby dle § 22 na území obce, pokud obec není provozovatelem,
 • rozhoduje o vydání opatření obecné povahy dle § 15 odst. 4 až 6.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


Na návrh krajské veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče,
 • nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení, dochází-li k jejich týrání,
 • nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona,
 • nařídit chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází,
 • nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 • rozhoduje o ukončení pozastavení činnosti na základě odborného vyjádření krajské veterinární správy.

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • rozhoduje o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a o nákladech s následnou péčí o něho,
 • rozhoduje o nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno,
 • může na základě podnětu vlastníka rozhodnout o ukončení provádění zvláštního opatření,
 • může rozhodnout o navrácení zvířete vlastníkovi na základě odborného vyjádření krajské veterinární správy,
 • uzavírá smlouvy o náhradní i předběžné náhradní péči zvířat s osobou, která má zkušenosti s chovem daného druhu zvířat,
 • může rozhodnutím nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře,
 • rozhodne o vydání zvířete z předběžné náhradní péče na žádost chovatele, není-li propadnutí týraného zvířete uloženo, nebo není-li rozhodnuto o jeho zabrání nebo umístění do náhradní péče,
 • zajišťuje předběžnou náhradní péči o zvíře, za což mu náleží náhrada nákladů,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
 • vede a 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 • je povinen projednat všechny podněty podané krajskou veterinární správou, písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do 1 měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí jej bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě, s výjimkou porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete,
 • vyžádá si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření krajské veterinární správy, které je pro toto řízení závazné, odborné vyjádření se nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete,
 • může rozhodnout o uložení zákazu chovu zvířat,
 • může rozhodnout o propadnutí týraného zvířete,
 • projednává správní delikty.

Jako obecní úřad:

 • může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata,
 • může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.