Jizbice

Návrh územního plánu

Návrh ÚP [2244 kB | pdf]

Odůvodnění [3521 kB | pdf]

Příloha: odůvodnění - tabulka záborů [927 kB | pdf]

Výkres základního členění [588 kB | pdf]

Hlavní výkres - urbanistická koncepce [888 kB | pdf]

Hlavní výkres - výřez zastavěné části obce [713 kB | pdf]

Výkres VPS a opatření [576 kB | pdf]

Koncepce technické infrastruktury [650 kB | pdf]

Koncepce dopravní infrastruktury [662 kB | pdf]

Koordinační výkres [1071 kB | pdf]

Širší vztahy [8532 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL [443 kB | pdf]

Změny č. 2

Změny č. 2 - návrh změn [86 kB | pdf]

Změny č. 2 - odůvodnění změn [61 kB | pdf]


Změny č. 2 - hlavní výkres [740 kB | pdf]

Změny č. 2 - koordinační výkres (původní funkční využití území) [1306 kB | pdf]

Změny č. 2 - technická infrastruktura [563 kB | pdf]

Změny č. 2 - výkres veřejně prospěšných staveb [568 kB | pdf]

Změny č. 2 - základní členění území [703 kB | pdf]

Změny č. 2 - vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru [761 kB | pdf]

Odůvodnění Odůvodnění - taulka záborů Výkres základního členění Hlavní výkres - urbanistická koncepce Hlavní výkres - výřez zastavěné části obce Výkres VPS a opatření Koncepce technické infrastruktury Koncepce dopravní infrastruktury Koordinační výkres Širší vztahy Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL