Ohlašovací povinnost v roce 2017 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vloženo: 02.01. 2017
Podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou původci (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby), kteří nakládali za kalendářní rok s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů, povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Podle § 22 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se ohlašování provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, a to příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.
Hlášení se podává prostřednictvím Integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“) v souladu s § 82 odst. 3 zákona o odpadech a v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K problematice plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017 a vzhledem k některým změnám při jeho odesílání, je možné využít jednoduchý návod, který naleznete na webové stránce www.inisoft.cz/ispop. Další informace jsou pro firmy k dispozici na webové stránce www.odpady.cz.