Schválený rozpočet města Nymburka na rok 2004
PŘÍJMY
odpa text   mezisoučet celkem
  příjmy daňového charakteru 93 841,0    
  místní poplatky 10 290,0    
  správní poplatky 6 300,0    
  splátky poskytnutých půjček 1 000,0    
  příjmy charakteru dotací 128 568,0    
  bez oddílu a paragrafu   239 999,0  
         
2321 odvádění a čištění odpadních vod 6 100,0    
3111 předškolní zařízení 1 110,0    
3113 základní školy 233,5    
3121 gymnázia 589,0    
3429 zájmová činnost a rekreace 28,0    
3612 bytové hospodářství 80 094,0    
3613 nebytové hospodářství 11 102,0    
3639 komunální služby a územní rozvoj 11 270,0    
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 650,0    
4317 domovy - penziony pro staré občany 1 688,0    
6310 příjmy z finančních operací 1 000,0    
  zařazené do oddílů a paragrafů   113 864,5  
         
  celkem příjmy roku 2004     353 863,5
         
8115 použití prostředků z minulých let 80 912,7 80 912,7  
  DISPONIBILNÍ ZDROJE CELKEM     434 776,2
VÝDAJE
odpa text   mezisoučet celkem
1037 celospolečenská funkce lesů 100,0    
  lesní hospodářství   100,0  
         
2140 vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 024,0    
  vnitřní obchod a cestovní ruch   1 024,0  
         
2212 silnice 34 608,0    
2219 ostatní záležitosti pozemních komun. 3 091,0    
2221 provoz veřejné silniční dopravy 2 451,8    
  doprava   40 150,8  
         
2321 odvádění a čištění odpadních vod 4 700,0    
2329 odvádění a čištění odpadních vod j. n. 22 830,0    
  vodní hospodářství   27 530,0  
         
3111 předškolní zařízení 8 021,7    
3113 základní školy 19 080,0    
3121 gymnázia 800,0    
3122 střední a odborné školy 75,0    
3141 školní stravovny 1 989,9    
  školství   29 966,6  
         
3311 divadelní činnost 2 080,0    
3312 hudební činnost 635,0    
3313 filmová tvorba, distribuce, kina 887,0    
3314 činnosti knihovnické 3 567,0    
3315 činnosti muzeí a galerií 50,0    
3317 výstavní činnost v kultuře 100,0    
3319 ostatní záležitosti kultury 840,0    
3322 zachování a obnova kulturních památek 1 438,0    
3326 zachování hodnot místního významu 700,0    
3392 zájmová činnost v kultuře 3 117,0    
3399 ostatní záležitosti kultury 260,0    
  kultura, církve a sdělovací prostředky   13 674,0  
         
3419 ostatní tělovýchovná činnost 10 642,0    
3421 využití volného času dětí a mládeže 100,0    
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 4 458,8    
  tělovýchova a zájmová činnost   15 200,8  
         
3519 ostatní ambulantní péče 5,0    
3522 ostatní nemocnice 6 230,1    
3541 prevence před drogami, alkoholem…. 70,0    
  zdravotnictví   6 305,1  
         
3612 bytové hospodářství 52 500,0    
3613 nebytové hospodářství 48 601,0    
3631 veřejné osvětlení 3 600,0    
3632 pohřebnictví 930,0    
3635 územní plánování 1 200,0    
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 497,0    
3699 ostatní záležitosti bydlení a rozvoje… 1 300,0    
  bydlení, komunální služby a rozvoj   113 628,0  
         
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 8 730,0    
3723 sběr a svoz ostatních odpadů 2 650,0    
3728 monitoring nakládání s odpady 50,0    
3729 ostatní nakládání s odpady 200,0    
3742 chráněné části přírody 250,0    
3743 rekultivace půdy 500,0    
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12 150,0    
  ochrana životního prostředí   24 530,0  
         
4175 dávky sociální péče pro rodinu a děti 30 000,0    
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 1 000,0    
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 600,0    
4184 příspěvek na zakoupení motorového voz. 5 000,0    
4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 9 860,0    
  dávky sociální péče   46 460,0  
         
4315 sociální hospitalizace 20,0    
4317 domovy - penziony pro staré občany 3 976,0    
4318 ostatní pomoc starým občanům 382,0    
4339 ostatní pomoc rodině a manželství 29,0    
4369 ostatní správa v sociálním zabezpečení 46,0    
  sociální péče a pomoc   4 453,0  
         
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 3 526,0    
  bezpečnost a veřejný pořádek   3 526,0  
         
5512 požární ochrana 1 830,0    
  požární ochrana   1 830,0  
         
6112 zastupitelstvo města 2 143,4    
6171 činnost místní správy 63 384,9    
  státní správa, místní samospráva   65 528,3  
         
6310 finanční operace 31 669,6    
6330 převody vlastním fondům 1 000,0    
  finanční operace celkem   32 669,6  
         
  celkem výdaje roku 2004     426 576,2
         
8124 splátky úvěrů a půjček z minulých let 8 200,0    
  financování   8 200,0  
         
  POUŽITÍ ZDROJŮ CELKEM     434 776,2