Finální podoba nymburského nádraží vyjde z architektonické soutěže, a právě o jejím zadání mohou lidé svým hlasem rozhodnout. Správa železnic ve spolupráci s Českými drahami představila městu studii, která znamená budoucnost nymburské železniční stanice. Dvě varianty – zcela nové nádraží se dvěma budovami, anebo zachování historické budovy plus dvě nové budovy? Jedná se pouze o ideovou studii, která měla ověřit možnost realizace obou variant. Tedy jak varianty s ponecháním výpravní budovy hlavního nádraží, tak varianty počítající s demolicí výpravní budovy. Dejte nám vědět, jaký je váš názor a která varianta se vám zamlouvá více. Porovnejte pro i proti a hlasujte pro vámi preferovanou podobu hlavního nádraží. Hlasujte v anketě pro variantu, které dáváte přednost.

VARIANTA 1 (varianta se stávající budovou)

varianta 1
Nová výpravní budova a nová technická budova, historický objekt nádraží zachován.
Tato varianta počítá s ponecháním historické budovy hlavního nádraží. Objekt má být zrekonstruován a využit pro administrativní účely, konkrétně pro práci Správy sdělovací a zabezpečovací techniky. Projekt uvažuje o komplexní rekonstrukci stávající budovy, zahrnující změnu dispozičního uspořádání, výměnu rozvodů, nové povrchové úpravy a kompletační prvky, výměnu vnějších a vnitřních výplní otvorů a zateplení objektu. Dispozice musí odpovídat potřebám Správy sdělovací a zabezpečovací techniky. Ve vstupním parteru je možné umístit komerční prostory.
Potřeby cestujících zajistí plně nová výpravní budova. Novostavba výpravní budovy je přizpůsobena potřebám cestujících a zaměstnanců. Zázemí budovy zahrne veřejné i neveřejné prostory. Rovněž zde vzniknou komerční prostory včetně zázemí. Vzhledem k nedostatku venkovních čekacích ploch je nutné veškeré potřebné čekací plochy situovat v rámci výpravní budovy, uvažuje se s umístěním 100 m2 čekacích ploch do druhého nadzemního podlaží. Tím ovšem narůstá obestavěný prostor objektu a investiční náklady.
Třetí budovou bude technologický objekt. Stávající historická budova, nová výpravní budova a technologický objekt jsou navrženy zcela odděleně, nejsou stavebně a provozně propojeny a ve finále působí jako tři samostatné objekty. Nové zastřešení je navrženo v rozsahu nové výpravní budovy, podchodu a nástupiště č. 1 a to rovněž v rámci technologické budovy.
Varianta jedna počítá s kompletní demolicí jednopatrových přístavků. Uvolní se prostor pro novou výpravní budovu a zbudování nového podchodu. Vzhledem k velikosti nové výpravní budovy a celkové zastavěnosti území nelze počítat s vnějšími zpevněnými plochami pro pobyt osob, pro umístění zeleně a kolostavů.

Výhody
 1. Splnění veškerých požadavků na požární bezpečnost a bezbariérové užívání objektu.
 2. Nízká energetická náročnost budovy – možnost využívat alternativní zdroje (FVE, tepelná čerpadla) a tím nižší provozní náklady. Možnost zelených střech.
 3. Rovnoměrné rozmístění objektů a rovnoměrnost zástavby.
 4. Umožňuje přesun zaměstnanců Správy sdělovací a zabezpečovací techniky z objektu v Palackého ulici a možný prodej objektu či jeho jiné využití, centralizace zaměstnanců.
 5. Umístění výpravní budovy v centru dopravního uzlu s krátkými komunikačními koridory bez zbytečných křížení. Vhodné umístění vzhledem k plánovaných investičním akcím města vytvářející dohromady srozumitelný prostor s rychlým odbavením.
 6. Dostatečně dimenzované a vhodně uspořádané prostory vyhovující všem uživatelům objektu, tedy dostatečná čekárna, obchodní plochy a prostor pro dopravce.

Nevýhody
 1. Přímá vazba na modernizaci trati – není možné fázování stavby.
 2. Výrazně méně exteriérových ploch, nelze umístit plochy zeleně, venkovní sezení, parkování B+R.
 3. Poměrně velká zastavěnost a členitost území.
 4. Nutnost většího počtu parkovacích stání pokrývající nový účel historické budovy.
 5. Umírněnost architektonického návrhu s ohledem na původní historickou stavbu.
 6. Zvýšené investiční náklady (novostavby plus rekonstrukce).

VARIANTA 2 (varianta s novou budovou)

varianta 2
Nová výpravní budova a technická budova s demolicí stávajícího objektu hlavního nádraží.
Tato varianta zahrnuje demolici všech stávajících objektů hlavního nádraží a vybudování zcela nové výpravní budovy. Ta má být situována na západní straně, tedy nejblíže k hlavnímu proudu cestujících z autobusového terminálu a parkoviště P+R. Budova zcela pokryje potřeby cestujících i zaměstnanců. Vzniknou zde veřejné i neveřejné prostory a komerční plochy včetně zázemí.
Technologický objekt vznikne na opačné straně železniční stanice, maximálně odkloněn od proudu cestujících. Mezi objekty leží podchod umístěný na ose autobusového terminálu a pobytový prostor pro cestující umožňující přímý vstup na první nástupiště. Pobytové plochy počítají se zelení, lavičkami a kolostavy.
Ve finálním stavu budou železniční stanici tvořit nové objekty výpravní budovy a technologického objektu vzájemně provázané velkorysým zastřešením. Půdorysy výpravní budovy a technologického objektu vycházejí přibližně stejně, umístění objektů vzhledem k ose autobusového terminálu leží téměř souměrně. Tvář stavby lze postavit na kontrastu podlažnosti i jejich fasád. Výpravní budova je prosklená, technologická má plnou fasádu. Prostor mezi objekty bude vyplněný ostrůvky zeleně s lavičkami, podchodem, cykloboxy a stojanovým hnízdem pro parkování kol.

Výhody
 1. Splnění veškerých požadavků na požární bezpečnost a bezbariérové užívání objektu.
 2. Nízká energetická náročnost budovy – možnost využívat alternativní zdroje (FVE, tepelná čerpadla) a tím nižší provozní náklady. Možnost zelených střech.
 3. Rovnoměrné rozmístění objektů a rovnoměrnost zástavby v zeleně řešeném území.
 4. Dostatečné plochy pro umístění zeleně, venkovního sezení a parkoviště P+R.
 5. Náklady na stavbu.
 6. Nepředpokládá nutnost nárůstu parkovacích míst.
 7. Rezistence vůči nárůstu počtu cestujících.
 8. Architektonické pojetí návrhu výpravní budovy bez vazeb na stávající objekty.
 9. Možnost provázání s technologickým objektem.
 10. Umístění výpravní budovy v centru dopravního uzlu s krátkými komunikačními koridory bez zbytečných křížení, vhodné umístění vzhledem k plánovaným investicím města, vytvářející srozumitelný prostor s rychlým odbavením cestujících.
 11. Umožňuje výpravní budovu o největší zastavěné ploše a přitom zachování velkorysého venkovního prostoru.
 12. Objekt dostatečně dimenzovaný a vhodně uspořádaný pro všechny uživatele objektu, dostatečně velké čekárny, obchodní jednotky a prostor pro dopravce.

Nevýhody
 1. Přímá vazba na modernizaci trati – není možné fázování výstavby
Hlasovat můžete za pomoci SMS InfoKanálu:
Zašlete SMS na telefonní číslo 325 501 101 ve tvaru
NADRAZImezera1 (varianta se stávající budovou)
NADRAZImezera2 (varianta s novou budovou)
Hlasovat můžete do 31. 12. 2020. Jedna SMS obsahuje pouze jeden hlas. Z jednoho telefonního čísla lze poslat jen jeden hlas. Cena SMS zprávy bude účtována dle tarifu vašeho operátora. Službu technicky zabezpečuje společnost KONZULTA Brno, a.s.